diumenge, 28 d’abril del 2013

UN TRACTAMENT DE LLENGÜES INÚTILPublicat al "Diario de Ibiza" el dia 27 d'abril de 2013
Les associacions de directors i directores dels centres d´educació primària i dels instituts d´ensenyament secundari i de centres de règim especial de les Pitiüses volem manifestar el nostre absolut rebuig a l´aprovació del Decret de Tractament Integrat de Llengües i expressar que:
1. El coneixement i domini per part de l´alumnat de les llengües oficials de les Balears i d´almenys una llengua estrangera en acabar l´escolaritat obligatòria és un objectiu compartit àmpliament en els centres educatius. Tanmateix el seu assoliment per part dels estudiants no pot fer-se de qualsevol manera.
2. La competència lingüística i comunicativa de l´alumnat en les dues llengües oficials no és la mateixa. El decret de la conselleria obvia la realitat de molts de centres educatius, on la majoria d´alumnat i famílies són castellanoparlants. En el marc d´una educació inclusiva i compensadora de desigualtats, l´escola esdevé el lloc on l´alumnat pot entrar en contacte, adquirir i practicar en contextos versemblants la llengua catalana. Difícilment s´assolirà en acabar l´escolaritat obligatòria un domini oral i escrit igualitari d´ambdues llengües si es redueixen les hores d´exposició i ús efectiu de la llengua catalana per part dels alumnes.
3. És ben palès que els nivells de competència lingüística i comunicativa en les tres llengües no són els mateixos. Una distribució equitativa d´hores entre les tres llengües no garanteix l´assoliment igualitari de les competències lingüístiques i comunicatives necessàries en acabar l´escolaritat obligatòria. És més, només cal analitzar els resultats de les diferents avaluacions del nostre sistema educatiu per confirmar que el domini efectiu de diferents llengües no es pot basar en criteris de distribució matemàtics sinó en donar resposta a les diverses particularitats i necessitats de l´alumnat, com així ho fan els diferents Projectes Lingüístics del Centre.
4. La realitat dels centres docents ara mateix és que hi ha poc professorat amb els requisits per poder impartir una àrea en una llengua diferent de la catalana o castellana. No es tracta només de garantir una competència comunicativa adequada en anglès, sinó de ser capaç de fer servir una metodologia molt específica, que permeti als alumnes tant l´adquisició dels continguts lingüístics com de la pròpia matèria objecte d´aprenentatge. El professorat no ha estat format prèviament a la implantació del projecte. Que l´Administració educativa habiliti per un màxim de quatre anys el professorat sense tenir els requisits per poder impartir una àrea en anglès, no sembla la millor manera d´assolir el domini necessari d´aquesta llengua en acabar l´escolaritat obligatòria. Per això mateix, no podem acceptar que davant la manca de planificació de la conselleria d´Educació i Cultura, i per pal·liar la manca de professorat capacitat per impartir les classes en llengua anglesa, se´ns plantegi (com així es va fer a la reunió mantenguda amb el senyor Onofre Ferrer, director general d´Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, amb representants de les directives de tots els centres públics d´Eivissa el passat 8 d´abril) la conveniència d´impartir docència en spanglish. Aquesta és una alternativa que, deixant de banda la impossibilitat que s´ajusti a la legislació vigent, és un atac directe a la professionalitat dels docents i una burla a la intel·ligència de la població en general.
5. Els Projectes Lingüístics de Centre han demostrat fins ara ser eines efectives per al tractament de la diversitat lingüística als centres. Aquests projectes inclouen tots els aspectes rellevants per garantir els objectius referents als aprenentatges lingüístics, així com iniciatives i innovacions per millorar el domini de les llengües objecte d´aprenentatge, incloent-hi les llengües estrangeres.
Creiem que allò que funciona hauria de tenir continuïtat. Igualment creiem que les accions d´innovació s´han de sostenir sobre una base ferma que faci possible el seu èxit a curt i llarg termini. Consideram que el decret de Tractament Integrat de Llengües, tal com està plantejat, no és una eina efectiva i útil. És un projecte que es sustenta sobre la base de la improvisació, la manca de consens, l´absència de suport pedagògic i a més a més sense pressupost. Una iniciativa que no compta amb els professionals que han de posar-la en marxa està condemnada al fracàs.
Per tot el que hem exposat, demanam la derogació del Decret de Tractament Integrat de Llengües i l´inici d´un procés de reflexió i consulta en el que participin tots els membres de la comunitat educativa.

Merche Ibarrola i Alejandro Pitaluga | Representants de les Associacions de directors/es de Primària, de Secundària i de centres de règim especial de les Pitiüses