divendres, 18 d’octubre del 2013

LA PROPOSTA DELS COMITÈS DE VAGA

PROPOSTES DELS COMITÈS DE VAGA DIA 17 D’OCTUBRE DE 2013


El Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents i el Comitè de Vaga de l'STEI i FE CCOO vol fer arribar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a partir d’ara la Conselleria, una sèrie de consideracions en relació a la Proposta d’Acord Global de l’Administració als Comitès de Vaga de l’Ensenyament Públic (presentada per la Conselleria el dia 15 d’octubre de 2013 en la mesa de negociació), així com fer arribar les nostres propostes, ja presentades i explicades en les diferents reunions celebrades fins ara entre la Conselleria i els comitès de vaga.


Les consideracions són les següents:


- Consideram que, si bé és veritat que s’han tractat a la taula de negociació els punts referents a plantilles, ràtios, pressuposts dels centres educatius, ajudes de menjador, transport i llibres de text, funcionaris interins i substitucions de baixes, des dels comitès de vaga sempre se li ha reiterat a l’administració educativa que en molts d’aquests punts falta una concreció i un compromís pressupostari que no s’ha fet, a banda d’algunes qüestions que han de ser tractades amb major profunditat i que fan que no es pugui parlar d’un preacord tancat en aquests temes. La falta de concreció en aquests punts fa que sigui impossible la seva presentació per a l’aprovació a les diferents assemblees.
- No podem acceptar de cap manera que la Conselleria pretengui que, a partir d’ara, només es negocii sobre el TIL, i que dins aquesta negociació només es pugui parlar del calendari d’aplicació d’aquest. Consideram que aquestes condicions no són pròpies d’una negociació amb voluntat d’arribar a un acord. Això és voler que els comitès de vaga acceptin sí o sí la imposició del TIL. La Conselleria ha admès que hi ha partides pressupostàries per millorar la inversió en el sistema educatiu. A més, ara també disposa d’una partida de més de 4 milions d’euros de l’estalvi de les nòmines pels dies de vaga. Que no puguin ser tancats els punts anteriors més que un cop sigui acceptada la Proposta d’Acord Global de l’Administració als Comités de Vaga que passa per l’acceptació del TIL, tal com va afirmar el Sr. Estarellas a la reunió del dia 15 d’octubre, és voler dur la negociació a un punt mort.
- Proposam, per tant, anar tancant acords parcials sobre els diferents punts que no són el TIL, amb l’assignació de partides pressupostàries i concrecions que facin possible la signatura de cada punt pactat.
-Demanam que se'ns lliurin les actes de totes les reunions celebrades dins el marc d'aquesta negociació, ja que tan sols hem rebut l'acta de la primera reunió (26 de setembre), i n'hem fetes 10.


Respecte a les propostes que els Comitès de Vaga volen fer arribar a la Conselleria, aquestes són les següents:


1. Aplicació voluntària del Decret de Projecte Integrat de Llengües amb les següents condicions:
 • Creació d'una taula d'experts consensuada prèvia a l'aplicació del TIL.
 • Abans d'introduir matèries no lingüístiques en anglès és imprescindible:
- Conèixer quins docents tenen formació suficient per poder fer classe en anglès.
- Conèixer el nivell d’anglès de l’alumnat.
- Dotar els centres de professorat suficient per a què es puguin dividir els grups per la meitat amb professorat auxiliar de conversa.
- Dotar als centres i al professorat dels recursos didàctics necessaris.
- Cursos de formació a tot el professorat en la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengües Estrangeres).
 • Aplicació voluntària del TIL en centres que presentin unes condicions mínimes indispensables a criteri de la taula d'experts respectant el marc legal del Decret de mínims i dotació dels recursos materials i humans per al seu desenvolupament  d'acord amb els seus Consells Escolars.
 • Impulsar els programes ja existents de Seccions Europees, Plans Pilots i British a tots els centres que ho requereixin.
 • Adaptació del TIL al currículum de cada etapa (infantil).
 • Major compromís de l'administració en la difusió de la llengua catalana i la llengua anglesa (mitjans de comunicació públics)


2. Anul·lació dels expedients disciplinaris oberts als tres directors de Maó, ja que els expedients no compleixen amb la legalitat vigent (LOE art. 138, Decrets 119 i 120 CAIB, Ordre de 18 febrer 2010 art 16.5).
- Si com afirma la Conselleria, és necessària una resolució dels expedients, seria una mostra de coherència i bona voluntat que els directors dels 3 centres recuperin el seu càrrec fins que els expedients siguin resolts (recordem que fins el moment els directors han recuperat la seva funció docent, però no la funció directiva). Que quedi clar, però que demanam la retirada dels expedients perquè no veim necessària una resolució dels expedients si hi ha voluntat política per a retirar-los.


3. Convocatòria de les ajudes de menjador, transport i llibres de text i material didàctic dins el primer trimestre de curs.
 • Adjudicació i pagament dins del mateix curs escolar per al qual es convoquen.
 • Rebaixa del mínim d'assistència al menjador al 50% per poder sol·licitar l’ajuda, ja que moltes famílies que ho necessiten no ho necessiten tot el curs i es poden estalviar la despesa (temporalitat laboral, etc).
 • Possibilitat que els centres puguin avançar el pagament del menjador a les famílies que ho necessitin i que aquesta bestreta sigui abonada per la Conselleria als centres dins la següent mensualitat.
 • Augment del pressupost d’ajudes al menjador fins a un mínim d’1.000.000 euros (ajudes del curs 2010-2011).
 • Pagament, durant el curs 2013-14, de les ajudes pendents: llibres de text i material didàctic (cursos 2010-11 i 2011-12), i transport escolar (curs 2011-12).
 • Tornar a les dotacions per alumne de fa dos anys per als programes de reutilització de llibres.


4. Substitució immediata de les baixes del professorat amb les següents condicions:
 • Tornar a les condicions establertes anteriors a les retallades.
 • Establir condicions per una substitució immediata de les baixes en funció del tipus de centre, la matèria que imparteix el professor substituït, etc., i també en funció de la durada de la baixa (substitució immediata quan es presenta una baixa amb una previsió superior a la setmana).
 • Baixes 100% remunerades, des del primer dia.
 • Que les baixes causades per malalties derivades de l'exercici de l'activitat docent (afonies, malalties infectocontagioses...) siguin considerades de substitució immediata.


5. Que el funcionariat interí:
 • Torni a les condicions laborals anteriors a les retallades (cobrament dels mesos de juliol i agost).
 • Total transparència en el procés d'adjudicació de vacants i substitucions a cobrir.
 • Que les substitucions d’un any tenguin el mateix tractament que les vacants.
 • Les tutoritzacions dels interins no han de dependre d’una vacant, sinó d’un pla de formació consensuat amb la part social.


6. Plantilles i ràtios:
 • Recuperació progressiva de les plantilles anteriors a les retallades (permetria davallar també les ràtios).
 • Recuperació del professorat d’atenció a la diversitat (PT, AD, AL, Psicopedagogs/es i atenció primerenca) i de les auxiliars tècniques educatives, d’acord amb les dades del curs 2011-12.
 • Creació d'una mesa tècnica encaminada a ajustar el nombre d'alumnes per grup per davall de les ràtios màximes fixades per la LOE:
- 25 alumnes a infantil i primària
- 30 alumnes a secundària
 • Ràtios inferiors a centres d'especial conflictivitat, baixos resultats acadèmics i altres situacions socioeconòmiques.
 • Presentar els resultats a principi de desembre per tal que les dotacions pel curs 2014-15 es vegin reflectides en els pressuposts.
 • Compromís de dotació pressupostària per als resultats de l'estudi tècnic.


7. Avantprojecte de llei reguladora de la convivència escolar i autoritat del professorat:
 • Retirada del projecte de llei, i en cas de reiniciar-se la redacció d'un projecte semblant, no incloure-hi el règim sancionador (ja es troba regulat en altres lleis).
 • Pensam però, que es tractaria d’una llei amb vida breu i, per tant, innecessària. En demanam, simplement, la retirada.


8. Projecte de llei sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears:
Com que la llei no és competència d'una conselleria, sinó que és presentada i aprovada per la majoria d'un parlament demanem que el grup del partit popular faci les esmenes pertinents per a la seva modificació per tal que no s'apliqui de forma immediata i s'adapti a la realitat dels centres educatius.
- Eliminar l’article 9 “Constitueix una infracció molt greu, respecte als béns immobles o mobles afectes a serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, utilitzar o col·locar símbols no permesos o fer-ne un ús no autoritzat d’acord amb el que estableix aquesta Llei”.
- Eliminar els articles 10, 11 i 12 on s’estableixen les sancions econòmiques per una infracció, lleu, greu i molt greu. La Llei 3/2007 de la Funció pública ja ho regula.
- Eliminar la disposició final primera: “S’afegeixen les lletres o i p a l’article 138 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tenen la redacció següent:
o) La utilització o la col·locació en els béns immobles o mobles afectes a serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de símbols no permesos, com també la utilització no autoritzada d’aquests béns d’acord amb el que estableix la Llei XX/XXXX, d___ d ___, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
p) La no adopció de les mesures adequades perquè cessi de manera immediata l’ús no permès o no autoritzat d’acord amb el que estableix la Llei de símbols institucionals de les Illes Balears quan s’està obligat a fer-ho d’acord amb el que disposa l’article 5 de la mateixa Llei”.


9. Reinversió dels diners descomptats de la vaga en determinades partides de la Conselleria d'Educació:
 • L'estalvi en sous derivats de la vaga ascendeix a més de 4.000.000€. Demanem que aquests diners es reinverteixin en Educació: una part destinada a beques i ajudes a les famílies i una altra directament a les partides de cada centre. (aquest punt queda inclòs en el punt 3 d’aquest mateix document)
 • Demanam que la Conselleria publiqui el total oficial de doblers estalviats en nòmines per les vagues i que aquests es publiquin desglosats per centres (tot i que entenen que la distribució dels doblers a les partides de cada centre ha de ser de forma equitativa i amb el mateix criteri que se segueix per a les partides pressupostàries ordinàries).


10. Recuperació dels complements perduts i reconeixements dels nous sexennis des del dia 1 de juny de 2012.
Demanam que s’elimini directament el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, ja que és el punt de partida de bona part de les reclamacions aquí contemplades.11. Instància de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears al Govern Central per retirar l’avantprojecte de la LOMQE.


Una vegada presentat aquest document, amb les propostes dels comitès de vaga per tal de desbloquejar les negociacions i avançar cap a una resolució del conflicte, sol·licitam a la Conselleria que reconsideri la seva decisió exposada en la proposta de dia 15 d'octubre de no voler negociar altre punt que el TIL i en un marc d'acord global; si així ho fa, pot convocar els comitès de vaga a una nova reunió, que indubtablement hi serem presents. De no ser així, entenem que la Conselleria no té cap voluntat negociadora i està forçant la ruptura de les negociacions.Mallorca, 17 d'octubre de 2013
Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents Comitè de Vaga de l'STEI i FE CCOO


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada