dimarts, 10 de setembre de 2013

Cal recordar

Pèrdua de retribucions.

 Retallades i pèrdua de poder adquisitiu:

  Des de maig de 2010 els empleats públics hem perdut una mitjana d’un 25% de poder adquisitiu. Segons càlculs del sindicat CCOO, entre 2009 i 2013 els docents hem deixat de cobrar una mitjana de 4.657 €.

 Les Balears, al capdavant de retallades en professorat.

  Les Balears són al grup capdavanter de les retallades en professorat, amb una reducció pressupostària del -15,1% (80.327.500 € menys), quasi quatre punts per damunt de la mitjana estatal. Això ha suposat 1000 docents manco (8.3% de la plantilla), acompanyat d’un increment de les 35 a les 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball.
 Els darrers anys l’IPC ha pujat un + 2 % (2009), + 3,17 % (2010), + 3,73 % (2011) i + 2 % (2012). Malgrat aquest augment dels preus, el gener de 2010 només ens van pujar el sou un 0,3 % i el gener de 2011 ens el van congelar. Dia 6 de maig de 2013 la portaveu del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va dir que d'ara endavant els sous dels funcionaris no pujarien d'acord amb l'increment de l'IPC.

El Govern paga les farmàcies.

 Curiosament, la retallada en professorat de 80,3 milions és semblant a la quantitat amb què el gener de 2013 el Govern balear saldà el deute amb les farmàcies, que pujava a 83,9 milions. El Govern i el Col·legi de Farmacèutics pactaren el pagament el juliol de 2012 després de la plantada dels apotecaris del mes de juny.

 Deute històric.

  L’abril de 2012 el Parlament acordà reclamar a Madrid 860 milions d’inversions estatutàries pendents, però el Govern de Bauzá es negà a acollir-se a la via judicial. L’any 2004 l’Executiu balear calculà que l’Estat acumulava un deute històric 582 milions en salut i educació, mentre que el deute total actual puja a uns 2.000 milions. Andalusia va rebre més de 1.000 milions els anys 2009 i 2010 en concepte de deute històric, i el Govern espanyol s’ha compromès a pagar els 300 que reclama Extremadura. El desembre de 2012 va pagar 20 milions al Govern extremeny i el 2013 en pagarà 20 més. Les Balears no n’han rebut mai ni un cèntim.

 Interins i vacances.

  Per acord de Govern d’octubre de 2011, s’han deixat de pagar els dos mesos d’estiu als interins que no disposen d’una vacant de tot el curs, encara que segons el BOE s’haurien de cobrar amb cinc mesos i mig de feina. Als interins que fan substitucions només se’ls paga la part proporcional de les vacances i de la paga extraordinària.

 Retallades salarials.

  Pel que fa a les retallades salarials cal recordar:
 - La supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 (RD Llei 20/2012)
 - L’eliminació de la pràctica totalitat d’ajuts del fons social (BOIB 1/9/2012)
 - L’eliminació del pagament del complement de les tutories (BOIB 1/6/2012)
 - L’eliminació del pagament del complement de cap de departament (BOIB 1/6/2012)
 - El no reconeixement de nous sexennis (BOIB 1/6/2012)
 - La no percepció íntegra de retribucions en cas de baixa (BOIB 1/9/2012). Els 3 primers dies de baixa no es cobra, a partir del 4t es cobra el 60% del sou i a partir del 21è, el 70%.
 - No incorporació de les malalties infectocontagioses (les més comuns en l’entorn de treball de l’ensenyament) a les excepcions a la minva de retribucions en cas de baixa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada